Inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i pratećih podzakonskih akata

Krajem avgusta 2021. godine nadležnom Odboru Narodne skupštine Republike Srbije i ministarstvima uputio sam Inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i pratećih podzakonskih akata: Na osnovu Ustavnog ovlašćenja upućujem vam inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o bezbednosti saobraćaja i pratećih podzakonskih akata i to članova koji se odnose na […]

Predlog za izmenu Pravilnika o tehničkim sredstvima za usporavanje saobraćaja na putu i pratećih propisa i standarda

Uočeno je da veštačke izbočine za usporavanje saobraćaja na putevima na pojedinim tačkama imaju propust u dizajnu koji se odnosi na pravilno odvodnjavanje. Sam položaj i način izgradnje su u skladu sa propisima, tačnije u skladu za Članom 4, stav 1 Pravilnika o tehničkim sredstvima za usporavanje saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 9/2014) […]

Vlasnik ste vozila koje vozi neko drugi?

Ukoliko ste nekome pozajmili vozilo, ili to vozilo koristi neko drugi uz vašu saglasnost ili ovlašćenje, važno je da znate kakve su vaše obaveze u slučaju da se tim vozilom načini i evidentira prekršaj kažnjiv po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZoBS). Vlasnik vozila će biti obavešten o potrebi da lično dođe u Upravu […]

2017.

Napeta godina, sa više neuspeha i uspeha. Porazno je da ni ove godine nismo uspeli da uverimo nadležne da moraju da poštuju zakonsku regulativu za poverene im poslove. Porazno je da ni ove godine nismo uspeli da objasnimo nadležnima šta je interes građana. Porazno je da ni ove godine nismo, kao građani, pronašli adekvatan odgovor […]

Gradska uprava ili saučesnik?

Gradska uprava Grada Beograda, ukratko (slovne greške prenosim u originalu): NADLEŽNOSTI GRADSKE UPRAVE – Učestvuje u planiranju i oblikovanju poslova grada; – Prati stanje u oblastima iz svog delokruga, poručava posledice utvrđenog stanja i, zavisno od nadležnosti, preduzima mere ili predlaže skupštini grada, gradonačelniku i gradskom veću, donosi propise i preduzima druge mere; – Izvršava […]