NACRT novog ZoBS – građanski doprinos

Juče je održana javna rasprava povodom NACRTA zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Opšti utisak je da, sem u delu koji se odnosi na odgovornost putara za stanje puteva i signalizaciju, nije napravljen bitan napredak ka osnovnom cilju: bezbedniji saobraćaj i učesnici u saobraćaju. Molim čitaoce da pregledaju dokumente iz priloga (ili preko linkova) i preko komentara dostave svoje primedbe na članove ZoBS i/ili NACRTA zakona. ZoBS: http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima.pdf NACRT: http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/nacrt_zakona_bezbednost_15012015.pdf OBRAZLOŽENJE: http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/obrazlozenje-zakona-e-uprava15012015.pdf U nastavku su primedbe koje je dostavio @radjenko :

Čl. 31 predvidja zabranu prevoza lica pod dejstvom alk. na prednjem sedistu. Medju ovlascenjima(280) nije predvidjen alkotest.

Tekst Obrazloženja:

У члану 16. Нацрта предложене су измене и допуне члана 31. ЗБС-а. Предложено је да алкохолисаност лица које се превози на предњем седишту моторног возила не буде опредељујућа за законитост њиховог учешћа у саобраћају, јер је уочено да се у оперативном поступању вршило санкционисање и путника који су били алкохолисани а да при том нису ометали возача приликом управљања возилом. У циљу подизања нивоа безбедности деце предложено је пооштравање услова приликом њиховог превоза у возилима, у смислу начина превожења.

Tekst NACRTA:

Члан 16.

У члану 31. став 1. мења се и гласи: „У моторном возилу на предњем седишту не сме да се превози дете млађе од 12 година, као ни лице које није способно да управља својим поступцима“ Став 2. мења се и гласи: „Дете до 12 година старости, односно ниже од 135 cm превози се везано у одговарајућем хомологованом безбедносном дечијем седишту, које је причвршћено за возило у складу са декларацијом произвођача возила, односно произвођача дечијих седишта, осим у возилима за јавни превоз путника.“ Након ставa 3. додаје се нови став 4. који гласи: “Изузетно од става 2. овог члана, дете старије од четири године може се превозити везано сигурносним појасем возила уз употребу хомологованог безбедносног подметача, уколико висина детета омогућава безбедно везивање и уколико на месту где дете седи постоји уграђен наслон за главу.“ Досадашњи став 4. постаје став 5.

Tekst Zakona:

Члан 31.

У моторном возилу на предњем седишту не сме да се превози дете млађе од 12 година, као ни лице које је под утицајем алкохола, односно психоактивних супстанци или из других разлога није способно да управља својим поступцима.

Дете до три године старости превози се у безбедносном седишту, односно корпи, осим у возилима за јавни превоз путника.

Изузетно од става 1. овог члана, дете до три године, може се превозити на предњем седишту, уколико се превози у безбедносном седишту – корпи, која је окренута супротно правцу кретања возила, када возило нема или је искључен безбедносни ваздушни јастук.

Ближе прописе о начину превожења деце и условима које мора да испуњава безбедносно седиште – корпа доноси министар надлежан за послове саобраћаја.

NACRT propušta da utvrdi mere i način utvrđivanja da li je lice koje se prevozi na prednjem sedištu pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima. Policija nema ovlašćenje da prema putnicima (suvozaču) primeni obavezu da se podvrgne alkotestiranju:

3. Утврђивање присуства алкохола и/или психоактивних супстанци код учесника у саобраћају

Члан 280.

Ради утврђивања присуства алкохола и/или психоактивних супстанци у организму, полицијски службеник може возача да подвргне испитивању помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.). Полицијски службеник може ради утврђивања присуства алкохола, односно психоактивних супстанци у организму, да пешака који непосредно угрожава безбедност саобраћаја подвргне испитивању помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.). Возач, односно пешак је дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава из ст. 1 и 2. овог члана. Уколико се из очигледно оправданих разлога не може извршити испитивање прописано у ст. 1. или 2. овог члана, полицијски службеник може лице да доведе ради стручног прегледа у одговарајућу здравствену установу. Учесник у саобраћају дужан је да се подвргне таквом прегледу. Учесник у саобраћају из ст. 1. и 2. овог члана, који након извршеног испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрогатест и др.) оспорава добијене резултате, може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку. Захтев се подноси у писаној форми, на лицу места, у записник у коме су утврђени резултати испитивања. Ближе прописе у вези наплате трошкова овог члана, доноси Влада на предлог министарства надлежног за послове здравља. Ако је утврђивањем спроведеним према одредбама овог члана утврђено да је под дејством алкохола и/или психоактивних супстанци, трошкове утврђивања сноси учесник у саобраћају из ст. 1. и 2. овог члана. Анализу крви, урина и/или других телесних материја у циљу утврђивања садржаја алкохола и/или психоактивних супстанци у организму може вршити само здравствена установа која добије овлашћење за то од министарства надлежног за здравље. Здравствена установа из става 8. овог члана дужна је да анализе крви, односно крви и урина или других телесних материја врши законито по правилима струке и на савестан начин. Министар надлежан за послове здравља прописује услове које у погледу стручних кадрова, опреме и других услова морају испуњавати здравствене установе које врше анализу крви, урина и/или других телесних материја у циљу утврђивања садржаја алкохола и/или других психоактивних супстанци у организму, које су забрањене за употребу пре и за време вожње, као и начин узимања наведених узорака, сходно правилима струке.

184/2, vozac ne koristi pomagala(naocare)upisana u VD. Čl.279/6 predvidja iskljucenje na 24h. Trebalo bi dok traju razlozi…
Tekst Obrazloženja:
У члану 44. Нацрта предложена је допуна члана 184. ЗБС-а. Аналогно са обавезом лица које поседује возачку дозволу да је има код себе и да је покаже на захтев овлашћеног лица, предложена је иста обавеза и за возача туристичког воза, односно трамваја
Tekst NACRTA:
Члан 44. У члану 184. после става 2. додаје се нов став 3. који гласи: „Када управља туристичким возом, односно трамвајем, мора имати код себе посебну дозволу за управљање туристичким возом, односно трамвајем и дужан је да на захтев овлашћеног лица, дозволу да на увид.“
Tekst Zakona:
Члан 184. Када управља моторним возилом, односно скупом возила возач мора имати код себе возачку, односно пробну дозволу и дужан је да, на захтев овлашћеног лица, дозволу да на увид.
Возач је дужан да приликом управљања возилом на путу користи помагала која су уписана у возачку, односно пробну дозволу.

NACRT propušta da definiše da zabrana upravljanja vozilom bez pomoći pomagala upisanih u vozačku, odnosno probnu dozvolu, traje samo dok traju razlozi. 

Ovde se desava da vozac ne koristi naocare, na primer. Kazna je u redu ali zasto iskljucenje 24 sata kada on moze za par minuta ili par sati staviti naocare i nastaviti dalje? Lose je to sto tada to iskljucenje postaje kazna jer ne moze da vozi dalje a od trenutka kada je stavio naocare on ispunjava sve uslove za ucesce u saobracaju. Takav vozac rizikuje da vozi za vreme iskljucenja iz saobracaja sto podrazumeva veeeeliku kaznu. Takodje se postavlja pitanje, sta posle 24 sata? Jel tad moze da vozi? 😀 Iskljucenje bi trebalo da traje do momenta prestanka razloga zbog kojeg je i iskljucen iz saobracaja a to moze biti 1 minut dok ne izvadi naocare iz pretinca i stavi ih ili par meseci pa i godina tj. ako uopste nema odgovarajuce naocare, sve dok ih ne nabavi.

2. Искључење возача из саобраћаја Члан 279. Полицијски службеник ће привремено искључити возача из саобраћаја: 1) ако је због телесног, односно душевног стања очигледно смањена његова способност за управљање возилом (умор, болест, повреде и сл.), 2) ако је под дејством алкохола које је недозвољено овим законом, 3) ако је под дејством психоактивних супстанци, 4) ако одбије да се подвргне испитивању, односно стручном прегледу, 5) ако возач захтева анализу крви, односно урина у смислу овог закона, 6) ако не поштује ограничења која су му наложена или одређена, 7) ако прекорачи време дозвољеног трајања управљања возилом у току 24 сата, 8) ако се насилнички понаша у саобраћају (насилничка вожња), 9) који нема возачку дозволу за категорију возила којим управља, односно ако управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне дозволе, 10) који користи страну возачку дозволу из чијег садржаја се не може утврдити да ли возач има право на управљање тим возилом, 11) који управља возилом за време трајања заштитне мере или мере безбедности, 12) возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења. У случајевима искључења из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 8) овог члана, искључење траје 24 сата, а у осталим случајевима док трају разлози због којих је возач искључен. У случају искључења возача из става 1. тачка 7) овог члана искључење траје док не престану разлози, а најдуже 24 сата. Изузетно од одредби става 2. овог члана искључење возача који је благо, односно умерено алкохолисан траје 12 сати. Искључење возача се спроводи на основу наредбе овлашћеног полицијског службеника

Svoje primedbe i predloge možete ostavljati u komentarima ovog posta u ovom stilu. nacrt_zakona_bezbednost_15012015 obrazlozenje-zakona-e-uprava15012015 Primedbe i predlozi na Nacrt ZBS Zakon o bezbednosti saobracaja na putevima

DODATAK: HCDD_LawEnforcementGuide – Vodič za policiju pri postupanju prema osobama pod uticajem.
Advertisements

2 thoughts on “NACRT novog ZoBS – građanski doprinos

 1. Sve ovo fino podešavanje članova sa ograničenjima, visinama kazne i td.. je super. Sve je usmereno na same vozače i to je def. jedan od načina da se utiče na iste da, strahom od kazne, poštuju propise pri učestvovanju u saobraćaju. Međutim nigde se ne pominje (bar ja nisam video) odogovornost onih koji vrše obuku vozača za izlazak, u najmanju ruku, neukih vozača u saobraćaj. Tj. pitanje je da li je definisano negde da neko proverava kadar koji se bavi obukom vozača i ako se to radi kako je moguće da ima toliko neukih na ulicama?! I da li je jednom dobijena licenca auto-škole i instruktora neoboriva?

  Liked by 1 person

 2. ZoBS:

  Члан 2., stav 3:

  Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу вршити школске саобраћајне
  патроле и саобраћајне патроле грађана

  Šta su “saobraćajne patrole građana”?

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.