Prekoračenje ograničenja brzine za 1km/h!?!?

Na prvi pogled je sve legitimno: ograničenje brzine je 50km/h, registrovana brzina je 51km/h, prekoračenje je 1km/h. ZoBS propisuje sledeće:

Član 43
Na putu u naselju, vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od 50 km/h, odnosno brzinom većom od brzine dozvoljene postavljenim saobraćajnim znakom za celo naselje ili njegov deo.

Izuzetno, na putu u naselju, čiji saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju, može da se saobraćajnim znakom dozvoli kretanje vozilom brzinom i do 80 km/h.

 

Član 331
Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

6) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), koji se u naselju kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

 

Član 332
Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), koji se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

 

Član 333
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

15) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je od 11 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,

 

Član 334
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom do 10 km/h većom od dozvoljene,

 

Član 335
Za povrede odredbi iz sledećih članova ovog zakona izriču se kumulativno i kazneni poeni:

9) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
10) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 7 kaznenih poena, vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

 

Član 338
Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom izriče se kumulativno vozaču za povrede odredbi iz sledećih članova ovog zakona:

5) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,
6) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje četiri meseca, ukoliko se u naselju kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

Iz prekršajnog naloga se vidi da je napravljen prekršaj određen članom 334, stav 1, tačka 8. I tu je sve kako treba.

Šta je sa marginom greške izmerene brzine, odnosno kolika je merna nesigurnost?

Prema dostupnim podacima proizvođač navodi sledeće:

● Tačnost merenja brzine: +/- 2km/h

Prema B-01-026, uverenju Direkcije za mere i dragocene metale, granice dozvoljenih grešaka su sledeće:

1.1. Границе дозвољених грешака:

а) ±(1 + 0,01⋅v) km/h; v у km/h, при референтним условима;

б) ±(3 + 0,01⋅v) km/h; v у km/h, при радним условима.

 

Merenje brzine kretanja vozila koje se kontroliše se radi prema Pravilniku o merenjima brzine vozila u saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2014 i 111/2015) , usklađenim sa Zakonom o metrologiji (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010).

Prema ovom Pravilniku neophodno je da rukovalac merenja koristi merilo u skladu sa uputstvom za upotrebu, a na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja i tehnička ispravnost merila, u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Podaci koje merilo prikazuje su:

1) datum merenja (dan, mesec i godina);

2) vreme merenja (čas, minut i sekunda);

3) brzina kontrolisanog vozila;

4) vrednost brzine koju je unapred zadao korisnik/rukovalac merila;

5) registarski broj kontrolisanog vozila, osim u slučaju ako kontrolisano vozilo nema registarsku tablicu;

6) serijski broj merila kojim se meri;

7) jedinstveni identifikacioni broj merenja brzine i njemu odgovarajući foto, video ili neki drugi zapis;

8) brzinu sopstvenog vozila za RUV uređaje;

9) adresu lokacije ugrađenog merila za RIPP uređaje i senzorska merila;

10) rastojanje između merila i kontrolisanog vozila za lidare;

11) način rada (mod), ukoliko je u uverenju o odobrenju tipa merila navedeno da to merilo može raditi u dva ili više načina rada;

12) koordinate položaja merila, ukoliko merilo ima uređaj koji registruje koordinate.

Podaci iz tač. 1)-12) ovog pododeljka prikazuju se tako da budu raspoređeni u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa, jasno vidljivi i dovoljno dugo prikazani da ih korisnik može pravilno pročitati.

Navedeni podaci omogućavaju utvrđivanje da li je merilo korišćeno u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa odnosno uputstvom proizvođača.

 

Pravilnik (Prilog 1), poput proizvođača i Direkcije za mere i dragocene metale, tabelom definiše najveće dozvoljene greške merenja brzine:

Tabela 1

Način merenja brzine

Brzina,
v
[km/h]

Najveće dozvoljene greške

*Simulacijom u laboratoriji

U realnim uslovima

stacionarno merenje brzine

≤ 100

± 2 km/h

± 3 km/h

> 100

± 2%

± 3%

pokretno merenje brzine

≤ 100

± 2 km/h

± 5 km/h

> 100

± 2%

± 5%

Dakle, za stacionarno merenje dozvoljena greška je ± 3 km/h pri merenju brzina manjih od 100km/h.

Iz isečaka iz Pravilnika se može zaključiti da rukovalac merenja (OSL) ručno unosi brzinu koja se kontroliše (50km/h u konkretnom slučaju).

Da li unosi i marginu greške ili unosi brzinu koja se kontroliše sa uračunatom najvećom (ili najmanjom) dozvoljenom greškom merenja brzine?

Prema ovim (relevantnim) tvitovima reklo bi se da je rukovalac merenja dužan da unese brzinu sa uračunatom dozvoljenom greškom merenja brzine:

U svakom slučaju je potrebno poštovati propise, ali kod ovakvih graničnih slučajeva, kada se u 1km/h meri nešto što je prilično relativno, nešto što ni sam vozač ne može da garantuje 100% jer postoji mogućnost da se razlikuje brzina koja se očitava na brzinometru vozila koje vidi vozač (i prema tome ima iluziju da se kreće propisnom brzinom) i brzine koju pokaže merilo OSL – mora postojati mogućnost margine greške.

U ovom slučaju treba potražiti pravo i pravdu na sudu:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s