Belgrade Waterfraud™ iliti ruganje propisima

Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda ali i nadležni iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture su ostali bez konkretne reakcije na brojne zvanične i nezvanične upite javnosti povodom postavljanja “putokaznih” tabli u formi saobraćajne signalizacije duž državnog i gradskih, odnosno opštinskih puteva i ulica.

Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda je dostavio @javniprostori određene informacije prema zahtevu na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja ali je i taj odgovor bio pun “rupa” značajnih za utvrđivanje propisanih uslova za dobijanje dozvole za postavljanje ovakvih “znakova”.

@javniprostori su mi, prema dogovoru koji se može videti u odgovorima na gornji tvit, omogućili uvid u taj odgovor i prenosim kratke beleške povodom analize ispunjenosti uslova da se ovi “znakovi” postave:

“Znakovi” su neusaglašeni sa važećim pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji i priručnikom za projektovanje puteva u RS.
Pravilnik:
 
Priručnik:
 
 
Ono što je uočljivo na prvi pogled iz odgovora koji su poslali po zahtevu i po zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja je da nedostaju dokumenti koji dokazuju ispunjenost uslova za postavljanje znakova-tabli (nejasno je kakvi su ovo zapravo znakovi), ali i ostala dokumentacija sa spiska obavezne dokumentacije koja sačinjava jedan saobraćajni projekat:
 
Pravilnik:
 

Са­о­бра­ћај­ни про­је­кат
Члан 3.
Са­о­бра­ћај­ни про­је­кат је глав­ни про­је­кат са­о­бра­ћај­не сиг­нали­за­ци­је и као та­кав под­ле­же за­кон­ској ре­гу­ла­ти­ви ко­ја ре­гу­ли­ше ту област.
Тех­нич­ку до­ку­мен­та­ци­ју чи­не: са­о­бра­ћај­ни про­је­кат, ко­нач­ни из­ве­штај тех­нич­ке кон­тро­ле и пра­те­ћа до­ку­мен­та­ци­ја (ми­шље­ња, са­гла­сно­сти и др.).
На пр­вој стра­ни са­о­бра­ћај­ног про­јек­та се на­во­ди: на­зив и адре­са из­ра­ђи­ва­ча про­јек­та у скла­ду са из­во­дом из од­го­ва­ра­ју­ћег ре­ги­стра, број про­јек­та из де­ло­вод­ни­ка, да­тум, пот­пис ове­рен печа­том од­го­вор­ног ли­ца, на­зив про­јек­та, на­зив и адре­са ин­ве­сти­тора у скла­ду са из­во­дом из од­го­ва­ра­ју­ћег ре­ги­стра, са­гла­сност инве­сти­то­ра на про­јект­ну до­ку­мен­та­ци­ју (пот­пис и пе­чат од­го­вор­ног ли­ца ин­ве­сти­то­ра) и по­твр­да тех­нич­ке кон­тро­ле про­јек­та (за­вод­ни број, да­тум, пе­чат и пот­пис од­го­вор­ног ли­ца и вр­ши­о­ца тех­нич­ке кон­тро­ле) и јем­стве­ник.
Са­о­бра­ћај­ни про­је­кат са­др­жи:
1) оп­шта до­ку­мен­та­ци­ја у скла­ду са про­пи­си­ма;
2) про­јект­ни за­да­так ове­рен пе­ча­том и пот­пи­сом од ин­ве­стито­ра;
3) тех­нич­ки из­ве­штај;
4) пред­мер и пред­ра­чун са­о­бра­ћај­не сиг­на­ли­за­ци­је;
5) тех­нич­ке усло­ве за из­ра­ду и по­ста­вља­ње са­о­бра­ћај­не сигна­ли­за­ци­је;
6) при­лог о ме­ра­ма за­шти­те на ра­ду и за­шти­те жи­вот­не среди­не ко­је се од­но­се на про­је­кат;
7) гра­фич­ки део про­јек­та;
8) де­та­ље са­о­бра­ћај­не сиг­на­ли­за­ци­је.
Са­о­бра­ћај­ни про­је­кат дат је у При­ло­гу 2. ко­ји је од­штам­пан уз овај пра­вил­ник и чи­ни ње­гов са­став­ни део.

 
Pre svega je vrlo bitno napomenuti da dizajn ovih znakova-tabli nije u skladu sa članom 8 ovog pravilnika:
 

Члан 8.
На­зи­ви ме­ста и дру­ги ге­о­граф­ски на­зи­ви на са­о­бра­ћај­ним зна­ко­ви­ма на др­жав­ним пу­те­ви­ма I ре­да ис­пи­су­ју се ћи­ри­лич­ним и ла­ти­нич­ним пи­смом и то на на­чин да се пр­во ис­пи­су­је нат­пис ћи­ри­ли­цом, а за­тим ла­ти­ни­цом на истом зна­ку. 
Из­у­зет­но од ста­ва 1. овог чла­на на са­о­бра­ћај­ним зна­ко­ви­ма ко­ји се по­ста­вља­ју по­ред пу­та, нат­пи­си са ћи­ри­лич­ним и ла­ти­ничним пи­смом мо­гу се ис­пи­са­ти на два са­о­бра­ћај­на зна­ка на на­чин да се на пу­ту пр­во по­ста­вља знак са ћи­ри­лич­ним пи­смом. 
На­зи­ви ме­ста и дру­ги ге­о­граф­ски на­зи­ви ис­пи­су­ју се ћи­ри­личним пи­смом на пу­те­ви­ма II ре­да, оп­штин­ским пу­те­ви­ма и ули­ца­ма. 
На ту­ри­стич­кој сиг­на­ли­за­ци­ји нат­пи­си се ис­пи­су­ју ћи­ри­личним пи­смом ис­под ко­јег се мо­гу ис­пи­са­ти нат­пи­си и на ен­гле­ском је­зи­ку
На ме­сти­ма где се до­зво­ља­ва при­ме­на пи­сма или је­зи­ка наци­о­нал­не ма­њи­не, овај нат­пис се ис­пи­су­је ис­под нат­пи­са из ст. 1, 3. и 4. ово­га чла­на. 
На са­о­бра­ћај­ни знак мо­же се упи­са­ти од­ре­ди­ште из дру­ге држа­ве на ен­гле­ском је­зи­ку и на­ци­о­нал­на озна­ка те др­жа­ве.

Sasvim je jasno da tekstualni sadržaj ovih “znakova” ne ispunjava propisane uslove i da kao takvi nisu ni smeli da budu postavljeni, odnosno da su morali da se uklone odmah nakon reakcije javnosti.
Ove “znakove”: 
 
cbhzb1hueaazlqo
cbhzfseueaa0nci
 
možemo posmatrati na nekoliko načina:
 

119) знак „пу­то­ка­зна та­бла” (III-206), ко­ји озна­ча­ва пра­вац пу­та до од­ре­ди­шта ис­пи­са­ног на зна­ку;

1) знак „ту­ри­стич­ка ин­фор­ма­ци­о­на та­бла” (III-401) ко­ји се ко­ри­сти за оба­ве­шта­ва­ње о кул­тур­ним, исто­риј­ским, при­род­ним и дру­гим ту­ри­стич­ким од­ре­ди­шти­ма;
2) з­нак „­ту­ри­стички­ стреласти путоказ”­(III-40­2) ­и „туристичк­а ­путока­зна та­бла­” (III-40­2.1­) који се ­ко­ристе за­у­смер­авање ­пр­ем­а к­ултурним, историјским, природним и туристичким одредиштима;
3) знак „ту­ри­стич­ка та­бла за озна­ча­ва­ње ту­ри­стич­ког од­реди­шта” (III-403) ко­ји се ко­ри­сти за озна­ча­ва­ње кул­тур­ног, исто­ријског, при­род­ног и дру­гог ту­ри­стич­ког од­ре­ди­шта;
5) знак ,,пу­то­каз за јав­не објек­те” (III-405) ко­ји се ко­ри­сти за усме­ра­ва­ње пре­ма зна­чај­ним јав­ним објек­ти­ма, спорт­ско-ре­кре­аци­о­ним цен­три­ма и слич­ним ту­ри­стич­ким од­ре­ди­шти­ма у на­сеље­ним ме­сти­ма;

Svi ovi znaci-table pripadaju grupi “OPŠTI ZNAKOVI OBAVEŠTENJA” i takvi znakovi moraju da ispune propisane uslove:

Члан 40.
Ту­ри­стич­ка сиг­на­ли­за­ци­ја се не по­ста­вља на ауто­пу­те­ви­ма и мо­то­пу­те­ви­ма.
Из­у­зет­но од ста­ва 1. овог чла­на мо­гу се обе­ле­жи­ти: кул­тур­на, исто­риј­ска, при­род­на или дру­га ту­ри­стич­ка од­ре­ди­шта од из­у­зетног зна­ча­ја за раз­вој ту­ри­зма у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји.
Члан 41.
Зна­ко­ви оба­ве­ште­ња има­ју об­лик ква­дра­та, пра­во­у­га­о­ни­ка или кру­га. 
Из­у­зет­но од ста­ва 1. овог чла­на од­сту­па знак ,,стре­ла­сти путо­каз” (III-205), знак „оби­ла­зак” (III-302) и знак „ту­ри­стич­ки стрела­сти пу­то­каз” (III-402). 
Члан 42.
Осно­ва зна­ко­ва оба­ве­ште­ња је: 
1) пла­ве или зе­ле­не бо­је са сим­бо­ли­ма и нат­пи­си­ма бе­ле или цр­не бо­је;
2) жу­те бо­је са сим­бо­ли­ма и нат­пи­си­ма цр­не бо­је;
3) бе­ле бо­је са сим­бо­ли­ма и нат­пи­си­ма цр­не бо­је;
4) бра­он бо­је са нат­пи­си­ма бе­ле бо­је и сим­бо­ли­ма цр­не бо­је на бе­лој осно­ви за зна­ко­ве ту­ри­стич­ке сиг­на­ли­за­ци­је за ту­ри­стичка од­ре­ди­шта од из­у­зет­ног зна­ча­ја. 
Из­у­зет­но од од­ред­бе ста­ва 1. овог чла­на:
2) знак III-95 (број ме­ђу­на­род­ног пу­та), знак III-96 (број аутопу­та), знак III-97 (број пу­та), знак III-205 (стре­ла­сти пу­то­каз),знак III-206 (пу­то­ка­зна та­бла), знак III-210 (прет­пу­то­каз за из­лаз), знак III-212, III-213 и III-214 (пу­то­каз за из­лаз), има­ју бо­ју осно­ве зна­ка пре­ма ка­те­го­ри­ји пу­та на ко­јем се од­ре­ди­ште на­ла­зи;

 
Zaključak: nisu ispunjeni uslovi propisani članovima 3 i 8 Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji. Predviđene sankcije: nepoznato,
 
Priručnik za projektovanje puteva u RS malo drugačije označava znak “putokazna tabla”.

Znak „putokazna tabla” (III-13) označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku.
Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja.
Na svakom polju mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom.
Ako se nazivi odredišta ispisuju na dva pisma ili jezika, svako polje može da ima samo naziv jednog odredišta.
Ovaj znak može da se postavi i iznad kolovoza a svako polje znaka postavlja se kao poseban znak iznad saobraćajnih traka na koje se znak odnosi.
Znak III-13 postavlja se na raskrsnici na mestu odakle počinje put na koji se znak odnosi

Ono što je, možda, zanimljivije je to kakvi su uslovi koje je potrebno ispuniti da bi se Belgrade Waterfront znakovi-table mogli posmatrati kao turistička signalizacija:

6.1.5 TURISTIČKA SIGNALIZACIJA 
Turistička signalizacija je namenjena za obaveštavanje, odnosno vodjenje učesnika u saobraćaju do kulturnih, istorijskih, prirodnih i turističkih odredišta, značajnih poslovnih, trgovačkih, sportsko-rekreacionih centara i važnih objekata i uređaja u naseljenim mestima te označavanje teritorije države, pokrajine, okruga, opštine i turističkih puteva. 
Turistička odredišta, u zavisnosti od svog značaja, razvrstavaju se na turistička odredišta od izuzetnog i velikog kao i od lokalnog značaja. 
Turistička odredišta od izuzetnog i velikog značaja su: 
kulturno dobro od izuzetnog i velikog značaja, nacionalni park, rezervat biosfere, turističko mesto I kategorije, olimpijski sportski centar, javno skijalište, kulturno-istorijski kompleks od nacionalnog značaja. 
Sva ostala turistička odredišta su lokalnog značaja. 
Turistička odredišta se označavaju znakovima turističke signalizacije (osim turistička putokazna tabla) ukoliko je  
odredište uvršteno u listu kulturnih, istorijskih, prirodnih ili turističkih vrednosti,  
odredište od opšteg interesa i dostupno tokom cele godine,
pristup do odredišta siguran i lako dostupan širokom krugu učesnika u saobraćaju kojima je namenjen,
dovoljno parkirališnih mesta. 

Na turističkoj signalizaciji natpisi (jezik i pismo) se ispisuju u skladu sa važećim zakonskim propisima i srpskim standardima.
Natpisi se mogu ispisati i na jednom stranom jeziku. 

Zaključak: Belgrade Waterfront table-znakovi se ne mogu svrstati ni u ovu vrstu signalizacije.

 

Iz ove kratke analize je sasvim jasno da su postavljeni “znakovi” postavljeni mimo propisa samo da bi se zadovoljila neka nejasna svrha. Tragično je što je to urađeno uz saglasnost nadležnih u Sekretarijatu za saobraćaj grada Beograda i Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture čime je još jednom pokazano i dokazano da su neki uticaji i dalje bitniji od zakonske obaveze poštovanja propisa.

Građani i stručna javnost od početka ukazuju na štetnost i pravnu neutemeljenost svega što prati “Belgrade Waterfront” projekat stoga je svakako opravdano jasno i glasno saopštiti to i onima kojima su ovi “znakovi” namenjeni:

Da ne zaboravim i “autorska prava” 🙂

Advertisements

2 thoughts on “Belgrade Waterfraud™ iliti ruganje propisima

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s