Зашто нацрти Одлука града Београда нису јавни? Зато што…

…се Одлуке пишу тако да буду отворене за евентуалне коруптивне поступке и/или сукоб интереса.

Видевши најаву да ће се 28.04.2016. одржати 29. седница градске скупштине на којој ће се наћи и Предлог одлуке о финансирању или суфинансирању пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Београда које реализују удружења потражио сам нацрт те одлуке и нисам могао да нађем. Желео сам да се упознам са текстом будуће Одлуке и да предложим одређене измене уколико буде потребно.

Обратио сам се и Беокому са питањем:

Отварањем овог твита можете да приметите да се нацрт не објављује јавно пре седнице.

Зашто? Па то је информација од јавног значаја и требало би да буде доступна за расправу?

Из најаве седнице се може уочити и да се на само једној седници на дневном реду нађе 53 тачке, од чега је 29 предлога планова и израда планова детаљне регулације.

Трагајући за текстом предлога ове одлуке успео сам да ступим у контакт са одборником који ми је омогућио увид у предлог ове Одлуке који је добио само дан пре седнице. Како се онда “изабрани” одборници спремају за разматрање више десетина одлука у само једном дану заседања?

Никако.

Ово је пракса која се мора променити и мора се одборницима и грађанима пружити увид у предлоге Одлука које се доносе као и да се омогући начин да утичу на садржај Одлука пре усвајања. Тако би се Одлуке усвајале на транспарентнији начин и ређе би се дешавале ситуације које су се већ дешавале. Најупечатљивији пример је додела новца са конкурса sumnjivim organizacijama i gradskom savetniku

Оно што није добро код ове Одлуке је следеће:

Члан 3.

У образложењу се наводи да се овим чланом прописују услови које треба да испуне удружења да би имала право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката.

Примедба:

Овим чланом се не ограничава право да на конкурсу учествује удружење које за одговорно лице, или лице које је члан удружења, има лице које је истовремено члан Савета за безбедност саобраћаја града Београда или члан Комисија* коју образује секретар Секретаријата за безбедност саобраћаја или сам секретар или градоначелник или запослени у Секретаријату и органима градске управе и локалне самоуправе по уговору на одређено или неодређено време или на привременим и повременим пословима односно по уговору о делу.

Овим чланом, али ни другим члановима овог предлога, се не спречава могућност сукоба интереса.

*према предлогу Одлуке секретар образује две Комисије: ­ Комисија за рангирање пројеката из области унапређења саобраћаја на путевима на територији града Београда ­ Комисија за праћење реализације пројекта

Члан 5.

У образложењу се наводи да члан 5 прописује да Комисију за рангирање пројеката из области унапређења саобраћаја на путевима на територији града Београда образује секретар Секретаријата за безбедност саобраћаја уз накнадну сагласност Савета за безбедност саобраћаја града Београда, начин образовања комисије и овлашћења и обавезе Комисије.

Примедба:

Први став овог члана одређује да секретар Секретаријата за безбедност саобраћаја образује Комисију уз “накнадну сагласност Савета за безбедност саобраћаја града Београда”.

Рок за накнадну сагласност нигде није одређен нити је јасно зашто је предвиђено да се сагласност издаје накнадно имајући у виду одредбу члана 2, став 1, који прописује да се јавни конкурс расписује једном годишње те стога има довољно времена да се на састав Комисије добије сагласност Савета пре него што секретар образује Комисију.

Други став предвиђа да се број чланова, састав, мандат и задаци Комисије одређују актом о образовању Комисије без јасног критеријума за доношење акта, као ни јасног критеријума којим ће се доносилац акта о образовању Комисије руководити.

Члан 11.

У образложењу се наводи да члан 11 прописује да Комисија врши рангирање пројеката, сачињава предлог ранг­листе, начин објављивања предлога ранг­листе као и рок у коме се сачињава коначна ранг листа. Секретар доноси Одлуку о финансирању или суфинансирању пројеката из области унапређења саобраћаја на путевима на подручју града Београда које реализују удружења на основу претходне сагласности градоначелника града Београда. Градоначелник града Београда овлашћује секретара да закључи појединачне уговоре о финансирању или суфинансирању пројеката са удружењима. Такође је прописано да се Одлука објављује на исти начин као што се објављује предлог ранг­листе.

Примедба:

Став 5 овог члана прописује да секретар доноси Одлуку о финансирању или суфинансирању пројеката из области унапређења саобраћаја на путевима на подручју града Београда које реализују удружења “на коју градоначелник града Београда даје сагласност”.

Овим ставом није предвиђено да градоначелник даје сагласност пре доношења Одлуке, како је то у образложењу наведено.

Такође, изостављена је улога и сагласност Савета за безбедност саобраћаја града Београда чиме се секретару дају потпуно одрешене руке при доношењу Одлуке и тако отвара простор за сукоб интереса који није спречен одредбама Члана 3 али ни другим чланова овог предлога.

Став 6 овог члана такође искључује улогу и сагласност Савета за безбедност саобраћаја града Београда.

Члан 14.

У образложењу се наводи да члан 14 прописује да секретар Решењем образује Комисију за праћење реализације пројекта као и обавеза удружења да овој Комисији достављају извештаје са копијом потребне финансијске документације о начину трошења одобрених средстава на начин прописан Упутством. Ставом 3 истог члана прописано је у којим случајевима се може тражити раскид уговора и повраћај средстава, односно активирати инструмент обезбеђења као и да се извештаји о реализацији достављају Савету.

Примедба:

Став 1 члана 14 прописује да секретар Секретаријата решењем образује Комисију за праћење реализације пројекта која врши праћење реализације пројекта.

Овим чланом се искључује улога и сагласност Савета за безбедност саобраћаја града Београда за образовање Комисије.

Недостаје и критеријум за број чланова, састав и мандат Комисије али и критеријум којим ће се доносилац Решења о образовању Комисије руководити.

Посебно је нејасно зашто се улога Комисије за праћење реализације пројекта не додели независном телу или се обавеза образовања Комисије повери Савету за безбедност саобраћаја града Београда или телу под надзором Скупштине града Београда.

Закључак: “Предлог Одлуке о финансирању или суфинансирању пројеката из области унапређења саобраћаја на путевима на територији града Београда које реализују удружења” је у изворном облику неприхватљив због потпуне отворености према евентуалним коруптивним радњама и/или сукобу интереса.

Грађани – ми смо на потезу.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.