Vlasnik ste vozila koje vozi neko drugi?

Ukoliko ste nekome pozajmili vozilo, ili to vozilo koristi neko drugi uz vašu saglasnost ili ovlašćenje, važno je da znate kakve su vaše obaveze u slučaju da se tim vozilom načini i evidentira prekršaj kažnjiv po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZoBS).

Vlasnik vozila će biti obavešten o potrebi da lično dođe u Upravu saobraćajne policije, na adresu koja mora biti navedena na obaveštenju koje je dostavljeno na adresu vlasnika.

Obaveza vlasnika vozila, prema članu 247, stav 1, jeste da potpune i tačne podatke saopšti i prikaže dokaze u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja.

Neodazivanje na obaveštenje u ostavljenom roku je prekršaj za koji se izriče kazna zatvora od najmanje 15 dana ili novčana kazna u iznosu od 100.000 do 120.000 dinara (Član 330, stav 1, tačka 23).

Ukoliko je vlasnik vozila pravno lice, za ovaj prekršaj se izriče novčana kazna u iznosu od 60.000 do 800.000 dinara (Član 326, stav 1, tačka 60). Odgovorno lice u pravnom kazniće se novčanom kaznom od 6.000 do 50.000 dinara.

Za ovaj prekršaj nije ostavljena mogućnost sporazuma (nema umanjenja kazne po sporazumu), osim kad je vozilom učinjen prekršaj za koji se izdaje prekršajni nalog.

#VoziBezbedno

Pazite na sebe i druge.


Član 247

Vlasnik, odnosno korisnik vozila obavezan je da, u roku od osam dana, da potpune i tačne podatke o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom i dokaz na osnovu kojeg se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme.

Fizičko lice, vlasnik, odnosno korisnik vozila ne sme dati vozilo na upravljanje licu koje je pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili je u tolikoj meri umorno, bolesno ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposobno da bezbedno upravlja vozilom ili nema vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, vlasnik, odnosno korisnik vozila neće odgovarati ukoliko dokaže neovlašćenu upotrebu vozila.

Dokazom iz stava 1. ovog člana smatraće se pisana izjava overena od strane nadležnog organa kojom lice čije je podatke dao vlasnik, odnosno korisnik vozila, potvrđuje da je upravljalo vozilom u određeno vreme.

Član 330


Kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač ili lice koje:

1) upravlja motornim vozilom, a nema izdatu vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju motornih vozila, odnosno nema izdatu vozačku dozvolu nakon oduzimanja iste zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja vozilom,

2) upravlja turističkim vozom bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje turističkim vozom, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

3) upravlja tramvajem bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

4) upravlja vozilom pod dejstvom alkohola više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml, kao i lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, instruktor vožnje tokom praktične obuke, kandidat za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, odnosno ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita, ako je pod dejstvom alkohola više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml,

5) odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona, kao i lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, instruktor vožnje tokom praktične obuke, kandidat za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, odnosno ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita, ako odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona,

6) je isključen iz saobraćaja, a zatečen je u upravljanju vozilom za vreme trajanja tog isključenja,

7) upravlja vozilom u vreme trajanja isključenja tog vozila iz saobraćaja,

8) upravlja motornim vozilom, odnosno tramvajem, za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom,

9) se na putu u naselju kreće brzinom koja je za više od 70 km/h do 90 km/h veća od dozvoljene,

10) se na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 80 km/h do 100 km/h veća od dozvoljene, kao i vozač iz člana 45. stav 1. tačka 4) ovog zakona, koji se na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 70 km/h veća od dozvoljene,

11) se u zoni “usporenog saobraćaja” kreće brzinom koja je za više od 50 km/h veća od dozvoljene,

12) se u zoni “30” i zoni “škole” kreće brzinom koja je za više od 60 km/h veća od dozvoljene,

13) noću upravlja vozilom na neosvetljenom delu puta, a nema uključeno nijedno svetlo za osvetljavanje puta niti prednje poziciono svetlo,

14) ne zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza na kome se nalazi najmanje jedan pešak, kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom ovlašćenog službenog lica prolaz zabranjen,

15) se ne zaustavi pred prelazom puta preko železničke pruge ukoliko je uređaj za zatvaranje saobraćaja spušten ili je počeo da se spušta, ili ako se daju svetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će taj uređaj početi da se spušta, odnosno da se prelazu puta preko železničke pruge približava voz, u slučajevima kada se u vozilu prevozi dete mlađe od 12 godina, ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

16) kao učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta, nije zaustavio vozilo, odnosno nije obavestio policiju i ostao na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja,

17) instruktor vožnje koji obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno koji je izgubio pravo upravljanja motornim vozilom određene kategorije, odnosno kome je vozačka dozvola oduzeta,

18) na mestu vozača prevozi dete mlađe od 12 godina,

19) pretiče, odnosno obilazi vozilo koje se zaustavilo, odnosno koje se zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu,

20) pretiče kolonu vozila pod pratnjom,

21) postupa suprotno odredbama člana 107. stav 1,

22) prevozi dete mlađe od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje, suprotno pravilima ovog zakona za prevoz lica vozilima,

23) postupi suprotno članu 247. st. 1. i 2.

Ukoliko je vozač prilikom izvršenja prekršaja iz stava 1. ovog člana prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana ili novčanom kaznom od 120.000 dinara do 150.000 dinara.

Vozaču iz stava 1. ovog člana će se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci, a u slučaju iz stava 2. ovog člana u trajanju od najmanje deset meseci.

Izuzetno od stava 3. ovog člana za prekršaj iz stava 1. tačka 23) ovog člana neće se izreći zaštitna mera.

Vozaču iz stava 1. ovog člana izreći će se 14 kaznenih poena, a u slučaju iz stava 2. ovog člana 16 kaznenih poena.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, za prekršaj iz stava 1. tačke 23) ovog člana neće se izreći kazneni poeni.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, za prekršaj iz stava 1. tačka 4) ovog člana u slučaju teške alkoholisanosti izreći će se 9 kaznenih poena, a ukoliko je prilikom izvršenja ovog prekršaja prouzrokovana saobraćajna nezgoda, izreći će se 11 kaznenih poena.

Prekršajne kazne za pravno lice

Član 326

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 4. st. 1. i 2,
2) (brisana)
3) člana 106. stav 5,
4) člana 108. stav 5,
5) člana 111. stav 2. tačka 1),
6) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, za više od 20,0%,
7) (brisana)
8) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),
9) člana 115. stav 4,
10) člana 116. stav 1,
11) člana 121. st. 1. i 2,
12) člana 122. stav 1,
13) člana 124. stav 6,
14) člana 127. st. 1. i 2,
15) člana 130. stav 1,
16) člana 132. st. 1. i 2,
17) člana 133. st. 2, 3, 4. i 5.
18) člana 134. st. 1. i 2,
19) člana 153. st. 1, 2, 3. i 4,
20) člana 154. st. 1, 4. i 5,
21) člana 156. st. 1, 2. i 9,
22) člana 159. st. 1. i 2,
23) člana 163. stav 4,
24) člana 165. stav 3,
25) člana 173. stav 1,
26) člana 177. stav 3,
27) člana 178. stav 1, osim u slučaju kada je istekao rok važenja vozačke dozvole,
28) člana 186. stav 4,
29) člana 187. st. 2. i 4, ukoliko dozvoli da vozač koji je pod uticajem alkohola i/ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, počne da upravlja vozilom,
30) člana 188. stav 4,
31) člana 190. st. 1. i 2. ako dozvoli da vozač upravlja vozilom u saobraćaju na putu, pri čemu se nije podvrgao zdravstvenom pregledu iz člana 189. stav 1. ili je na tom pregledu utvrđeno da nije sposoban za vozača određene kategorije, ili upravlja vozilom u saobraćaju na putu nakon više od 30 dana od isteka roka iz člana 189. stav 1,
31a) člana 190. st. 1. i 3, ako dozvoli da instruktor vožnje sprovodi praktičnu obuku, pri čemu se nije podvrgao zdravstvenom pregledu iz člana 189. stav 1. ili je na tom pregledu utvrđeno da nije sposoban za instruktora vožnje određene kategorije ili obavlja praktičnu obuku nakon više od 30 dana od isteka roka iz člana 189. stav 1,
32) člana 203. stav 10,
33) člana 204. stav 3,
34) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,
34a) člana 208. st. 3. i 4,
35) člana 209,
36) člana 211. stav 1, ukoliko propisane evidencije ili jedan njihov deo ne postoje, odnosno da se ne vode na propisan način i tačno,
37) člana 212. stav 1,
38) člana 214. stav 4,
39) člana 215. stav 3,
40) člana 216. st. 1. i 2,
41) člana 217. stav 1,
42) člana 218,
43) člana 219. stav 3,
44) člana 220. stav 2,
45) člana 221. stav 1,
46) člana 224. stav 1,
47) člana 224. stav 6, osim kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,
48) člana 226. stav 1,
49) člana 227. st. 1, 2. i 4,
50) člana 229,
51) člana 235. stav 4,
52) člana 236. stav 5,
53) člana 237. st. 3. i 4,
54) člana 238. st. 3. i 7, na praktičnom ispitu,
55) člana 242. stav 1,
56) člana 245,
57) člana 246. stav 1, ukoliko dozvoli da se vozilo koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, uključi u saobraćaj,
58) člana 246. st. 3. i 7,
59) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,
60) člana 247. st. 1. i 2,
61) člana 249. stav 2, ukoliko vozilo učestvuje u saobraćaju,
61a) člana 250. st 1. i 4,
62) člana 252. stav 4,
63) člana 253. stav 5,
64) člana 256. stav 2,
65) člana 258. st. 1. i 2,
66) člana 261. st. 3. i 4,
67) člana 262. st. 2. i 4,
68) člana 263. stav 1,
69) člana 268. stav 1, ukoliko je vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,
70) člana 268. stav 12,
71) člana 268. stav 17,
72) člana 269. stav 4,
73) člana 270. stav 4,
74) člana 274. stav 3,
75) člana 277. stav 5,
76) člana 280. stav 6,
77) člana 294. stav 3,
78) člana 297. stav 1,
79) člana 311. stav 3,
80) člana 15. stav 2.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 6.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 6.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u državnom organu, odnosno organu jedinica lokalne samouprave.

Zakon o opštem upravnom postupku:

Lično dostavljanje

Član 75

(1) Lično dostavljanje obavezno je kada od dana dostavljanja počinje da teče rok koji ne može da se produži, ako zakonom nije drukčije predviđeno.

(2) Lično dostavljanje obavezno je i onda kada je to zakonom predviđeno.

(3) Lično dostavljanje sastoji se od uručenja pismena licu kome je ono naslovljeno (primalac).

(4) Ako primalac pismena odbije uručenje, službeno lice organa ili poštanski operator (dostavljač) o tome sačinjava belešku i potom ostavlja obaveštenje na mestu na kome je pismeno trebalo da bude uručeno, u kome naznačava lično ime primaoca, podatke kojim se pismeno identifikuje, prostoriju unutar organa u kojoj pismeno može da se preuzme, rok u kome se preuzimanje može izvršiti i datum kada je obaveštenje ostavljeno.

(5) Ako službeno lice organa ili poštanski operator (dostavljač) ne zatekne primaoca pismena na adresi na kojoj je trebalo da mu se uruči pismeno, dostavljač će ponovo pokušati dostavu u roku od 24 sata. Ako se primalac pismena ponovo ne zatekne na adresi na kojoj je trebalo da mu se uruči pismeno, dostavljač o tome sačinjava belešku i potom ostavlja obaveštenje na mestu na kome je pismeno trebalo da bude uručeno, u kome naznačava lično ime primaoca, podatke kojim se pismeno identifikuje, prostoriju unutar organa u kojoj pismeno može da se preuzme, rok u kome se preuzimanje može izvršiti i datum kada je obaveštenje ostavljeno.

(6) Smatra se da je lično dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kad je obaveštenje ostavljeno na mestu na kome je pismeno trebalo da bude uručeno.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.