Informator za pešake i vozače – izvod iz ZoBS

Tekst koji sledi je samo izvod iz aktuelnog ZoBS (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon i 9/2016 – odluka US).

Budući da pešaci nisu obučavani za poznavanje saobraćajnih propisa verujem da ovde ima i novih i korisnih informacija.

Obaveze i prava pešaka u saobraćaju:

Član 7

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
21) trotoar je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje
pešaka,
24) pešački prelaz je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka preko kolovoza,
25) pešačka staza je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka,
27) trg je poseban plato namenjen kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave,
29) pešačko ostrvo je obeleženi ili uzdignuti deo kolovoza koji je određen za privremeno
zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza, ulaze ili izlaze iz vozila za javni prevoz
putnika,
69) pešak je lice koje se kreće po putu, odnosno koje po putu sopstvenom snagom vuče ili
gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem
prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora ili lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i sl.

1. Opšte odredbe

Član 23

Vozač je dužan da obrati pažnju na pešake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz
ili iskazuju nameru da će stupiti na kolovoz.
Kada prilazi pešačkom prelazu, vozač mora da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj
situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi, može bezbedno da zaustavi vozilo ispred
pešačkog prelaza.
Na delu puta na kome se kreću deca, odnosno su postavljeni saobraćajni znakovi o učešću
dece u saobraćaju, vozač je dužan da vozi sa naročitom opreznošću, tako da može
blagovremeno da zaustavi vozilo.

Član 24

Slepa osoba koja samostalno učestvuje u saobraćaju kao pešak, treba da se kreće uz
pomoć belog štapa i/ili obučenog psa vodiča.

8. Saobraćaj na raskrsnici

Član 49

Vozač ne sme vozilom da uđe u raskrsnicu, iako ima prvenstvo prolaza ili mu je semaforom
to dozvoljeno, ako će se zbog gustine saobraćaja zaustaviti na raskrsnici ili pešačkom
prelazu, i time ometati ili onemogućiti saobraćaj vozila, odnosno pešaka.

10. Mimoilaženje

Član 51

Pri mimoilaženju sa pešakom, vozač je dužan da drži bezbedno rastojanje između vozila i
pešaka.

11. Preticanje i obilaženje

Član 55

Preticanje ili obilaženje vozač sme da vrši samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera kada na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje tih radnji.
Vozač ne sme da vrši preticanje ili obilaženje kada time može ugroziti druge učesnike u
saobraćaju.
Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje:
9) vozila koje se približava pešačkom prelazu ili ga prelazi,
10) vozila koje se zaustavilo i zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu,
13. Zaustavljanje i parkiranje

Član 62

Vozač ne sme da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrožavalo
bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje
saobraćaja ili kretanje pešaka.

Član 66

Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:
1) na pešačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza kao i na odstojanju,
odnosno rastojanju manjem od pet metara od tih prelaza,
13) na trotoaru, osim ako je to dozvoljeno (regulisano) saobraćajnom signalizacijom, i ako na trotoaru, kada je vozilo parkirano, ostane slobodan prolaz za pešake najmanje širine 1,60 metara, koji ne sme biti uz ivicu kolovoza,
14) na pešačkoj stazi, odnosno na delu trotoara koji je namenjen za kretanje lica sa
posebnim potrebama,
15) na trgovima, na pešačkoj zoni i protivpožarnom putu,
15. Upotreba svetala u saobraćaju

Član 81

Prilikom kretanja noću i u uslovima smanjene vidljivosti:
1) pešak koji se kreće po kolovozu na javnom putu van naselja, mora biti osvetljen ili
označen reflektujućom materijom,
2) pešak koji na kolovozu vuče ili gura ručna kolica mora da nosi svetloodbojni prsluk ili na
levoj strani kolica drži upaljeno najmanje jedno belo ili žuto svetlo koje mora biti uočljivo sa prednje i zadnje strane, osim kada je ulično osvetljenje takvo da su pešak i kolica dovoljno vidljivi,
3) osoba koja koristi invalidska kolica mora na kolicima da ima uključeno najmanje jedno
belo ili žuto svetlo na levoj strani koje mora biti uočljivo sa prednje i zadnje strane, osim kada je ulično osvetljenje takvo da je pešak dovoljno vidljiv,
4) pešaci koji se kreću po kolovozu u organizovanoj koloni, osim pogrebnih ili odobrenih
povorki, vojnih ili policijskih jedinica, dužni su da nose svetloodbojni prsluk ili napred drže
upaljeno najmanje jedno belo ili žuto svetlo, a na zadnjoj strani svetlo crvene boje,
20. Posebne odredbe o saobraćaju bicikala, mopeda, tricikala, četvorocikala i
motocikala

Član 88

Dete mlađe od 12 godina ne sme da upravlja biciklom na javnim putevima.
Izuzetno u pešačkoj zoni, zoni usporenog saobraćaja, zoni “30”, zoni škole i
nekategorisanom putu, biciklom može upravljati i dete sa navršenih devet godina.
Izuzetno u pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja, biciklom može da upravlja i dete
mlađe od devet godina ako je pod nadzorom lica starijeg od 16 godina.

21. Kretanje pešaka

Član 93

Pešak ne sme da se kreće i zadržava na kolovozu, izuzev u slučajevima predviđenim ovim
zakonom, kao ni da iznenada stupi na kolovoz.
Ukoliko se pešak kreće po kolovozu na putu van naselja, mora da se kreće što bliže levoj
ivici kolovoza u smeru kretanja, na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila.
Pešak koji učestvuje u saobraćaju u kolicima za osobe sa invaliditetom, ili se vozi na
koturaljkama, skejtbordu i slično, ne sme da se pridržava za vozilo u pokretu.
Na putu koji nema trotoar ili drugu površinu namenjenu za kretanje pešaka, pešaci mogu
koristiti za kretanje kolovoz u širini najviše do jednog metra, računajući od ivice kolovoza.
Kada se kreću kolovozom pešaci su dužni da se kreću jedan za drugim, osim lica koje vodi
dete mlađe od sedam godina starosti.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, pešak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo
kada je takvo kretanje za njega bezbednije (nepregledna krivina, provalija, usek, odron i sl.).
Pešak koji gura ručna kolica, bicikl, bicikl sa motorom ili motocikl, osobe sa invaliditetom koje se kreću u invalidskim kolicima, moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja.

Član 94

Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu namenjenu za kretanje pešaka, odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pešaka, pešak je dužan da se kreće tim površinama.
Radi obilaženja neke prepreke na trotoaru, pešak je dužan da, pre stupanja na kolovoz,
obrati pažnju na udaljenost i brzinu kretanja vozila koje mu se približava i da se prethodno
uveri da stupanjem na kolovoz ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Član 95

Kolona pešaka koja se kolovozom kreće pod kontrolom vodiča (organizovana kolona
pešaka) mora se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja.
Organizovana kolona pešaka ne sme da onemogućava normalno odvijanje saobraćaja niti
da bude duža od 100 metara.
Ukoliko se kolovozom kreće više organizovanih kolona pešaka, odstojanje između pojedinih kolona mora biti najmanje 30 metara.

Član 96

Pešak je dužan da preko kolovoza i biciklističke staze prelazi pažljivo i najkraćim putem,
nakon što se uveri da to može da učini na bezbedan način.
Prilikom prelaska preko kolovoza pešak ne sme da upotrebljava mobilni telefon niti da koristi slušalice na ušima.
Na putu sa pešačkim prelazom ili posebno izgrađenim prelazom, odnosno prolazom za
pešake, pešak je dužan da se pri prelaženju puta kreće tim prelazom, odnosno prolazom,
ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 metara.

Član 97

Na pešačkom prelazu, na kome je saobraćaj pešaka regulisan svetlosnim saobraćajnim
znacima, pešak je dužan da postupa u skladu sa tim znacima.
Na pešačkom prelazu, na kome je saobraćaj pešaka regulisan znacima koje daje policijski
službenik, pešaci mogu da prelaze kolovoz samo kad je datim znakom dozvoljen prelaz.
Na pešačkom prelazu, na kome saobraćaj nije regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima
ni znacima koje daje policijski službenik, pešak je dužan da se pre stupanja na pešački
prelaz, prethodno uveri da može da pređe na bezbedan način, tako da stupanjem na
kolovoz ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Član 98

Pešak ne sme stupiti ni kretati se po autoputu ili motoputu.
Zabrana iz stava 1. ovog člana ne važi za:
1) policijskog službenika tokom obavljanja službene dužnosti,
2) lice koja obavlja uviđaj saobraćajne nezgode ili učestvuje u uviđaju,
3) radnika koji obavlja radove,
4) lice koje obavlja poslove na otklanjanju posledica saobraćajne nezgode ili neispravnosti
na vozilu i teretu,
5) lice koje pruža hitnu medicinsku ili prvu pomoć,
6) inspektora za puteve tokom obavljanja službene dužnosti kao i na radnike uprave puta,
7) vozača vozila koje je prinudno zaustavljeno.
Lica iz stava 2. ovog člana i mesta na kojima ona preduzimaju radnje moraju biti obeležena
na način da se omogući bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

22. Obaveze vozača prema pešacima

Član 99

Ukoliko je saobraćaj na pešačkom prelazu regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili
znakovima policijskog službenika, vozač je dužan da svoje vozilo zaustavi ispred pešačkog
prelaza kada mu je datim znakom zabranjen prolaz, a ako mu je na takvom prelazu datim
znakom dozvoljen prolaz, vozač je dužan da propusti pešaka koji je već stupio na pešački
prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz dok mu je svetlosnim
saobraćajnim znakom ili znakom policijskog službenika prelaz bio dozvoljen.
Ukoliko se pešački prelaz iz stava 1. ovog člana nalazi na ulazu na bočni put, vozač koji
skreće na taj put dužan je da skretanje izvrši na bezbedan način i da propusti pešaka koji je
već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz, a
po potrebi, zaustavi svoje vozilo.
Ukoliko na pešačkom prelazu saobraćaj nije regulisan uređajima za davanje svetlosnih
saobraćajnih znakova niti znacima policijskih službenika, vozač je dužan da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi može bezbedno da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na
pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz.
Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji pešački prelaz dužan je da propusti
pešake koji su već stupili ili stupaju na kolovoz.
Ukoliko su u slučaju iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana pešaci deca, nemoćna lica, slepe osobe
koje se kreću uz upotrebu belog štapa i/ili psa vodiča, osobe sa invaliditetom koje se kreću u
invalidskim kolicima, ili za kretanje koriste druga ortotičko ­ protetička pomagala, vozač je
obavezan da zaustavi vozilo i da ih propusti.
Vozač ne sme vozilom da preseca organizovanu kolonu pešaka koja se kreće po kolovozu.

23. Saobraćaj na prelazu puta preko železničke pruge

Član 101

Učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave pred prelazom puta preko železničke pruge,
ako je uređaj za zatvaranje saobraćaja spušten, ako je taj uređaj počeo da se spušta ili ako
se daju svetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će taj uređaj početi da se spušta,
odnosno kada im je svetlosnim saobraćajnim znakom kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou bez branika, zabranjen prolaz.

25. Vozila pod pratnjom

Član 106

Vozila pod pratnjom imaju prvenstvo prolaza u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu
na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima policijskog službenika kada im je tim znakovima zabranjen prolaz i na njih se ne primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenju brzine, o propuštanju pešaka, o zabrani presecanja kolone pešaka, o zabrani preticanja i obilaženja vozila, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Član 107

Pešaci ne smeju da stupe na kolovoz, odnosno dužni su da se sklone sa kolovoza da bi
omogućili nesmetan prolaz vozilima pod pratnjom.
Pešaci ne smeju da stupe na kolovoz, odnosno dužni su da se sklone sa kolovoza da bi
omogućili nesmetan prolaz vozilima pod pratnjom.

VII SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

1. Opšte odredbe

Član 137

Kretanje pešaka preko kolovoza se reguliše dvobojnim svetlima crvene i zelene boje.

Član 140

Za regulisanje kretanja bicikala i mopeda na biciklističkim trakama ili stazama, mogu se
upotrebljavati semafori sa trobojnim svetlima.
Svetla na semaforu iz stava 1. ovog člana su crvene, žute i zelene boje, na kojima se svetla
postavljaju po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno gore, žuto u sredini, a zeleno
dole.
Crveno i žuto svetlo su u obliku kruga sa simbolom bicikla crne boje dok je zeleno svetlo sa
simbolom bicikla smešteno u krugu crne boje.
Na prelasku biciklističke staze za kretanje vozila iz stava 1. ovog člana preko kolovoza,
mogu se koristiti uređaji za regulisanje kretanja pešaka, ako se staza nalazi uz obeleženi
pešački prelaz.

Član 143

Semafor sa trobojnim svetlima može da ima dodatni svetlosni saobraćajni znak u obliku
zelene strelice (uslovni znak).
Znak iz stava 1. ovog člana označava da vozač može vozilom da prođe svetlosni znak samo
u pravcu označenim strelicom i za vreme dok je upaljeno crveno ili žuto svetlo pri čemu
mora da propusti sva vozila koja se kreću po putu na koji ulazi kao i da propusti pešake koji
prelaze preko kolovoza.

Član 146

Za regulisanje kretanja pešaka upotrebljavaju se semafori sa svetlima crvene i zelene boje.
Svetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno svetlo gore, a zeleno svetlo dole, odnosno po horizontalnoj osi, jedno pored drugog: crveno svetlo levo, a zeleno svetlo desno.
Svetlosni saobraćajni znakovi iz stava 1. ovog člana imaju sledeće značenje:
1) crveno svetlo ­ zabranjen prolaz,
2) zeleno svetlo ­ dozvoljen prolaz,
3) trepćuće zeleno svetlo ­ dozvoljen prolaz i nagoveštaj da će se uskoro uključiti crveno
svetlo.
Na semaforu iz stava 1. ovoga člana mogu se dodati zvučni uređaji koji pešacima daju
obaveštenje o tome da je upaljeno zeleno svetlo semafora, odnosno da im je dozvoljen
prolaz.
Svetla iz stava 1. ovog člana sastoje se od svetleće površine crvene ili zelene boje na kojoj
se nalazi tamna silueta pešaka ili od tamne površine na kojoj se nalazi svetleća silueta
pešaka crvene ili zelene boje.
Svetla iz stava 1. ovog člana ne smeju da budu uključena istovremeno.
Pešak, odnosno vozač bicikla iz člana 140. stav 3. ovog zakona, ne sme preći niti započeti
prelazak kolovoza kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom, kojim se reguliše kretanje
pešaka, prelazak zabranjen.

4. Svetlosne oznake na putu

Član 151

Pružanje puta može da se obeleži svetlosnim oznakama na putu (svetlima, refleksnim
staklima ili reflektujućim materijama) i to desna strana kolovoza oznakama crvene boje, a
leva strana oznakama bele boje.
Oznakama iz stava 1. ovog člana moraju biti obeležene ivice kolovoza na delu puta kroz
tunel.
Ako pešačka ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugi objekti na kolovozu nisu noću
dovoljno vidljivi, moraju se obeležiti svetlima, tehničkim sredstvima za poboljšanje uočljivosti (markeri, prizme, i sl.), odnosno svetlosnim oznakama žute boje.

IX TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA

1. Opšte odredbe

Član 158

Pod tehničkim regulisanjem saobraćaja podrazumevaju se sve mere i akcije kojima se
utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na putu, a naročito:
usmeravanje i vođenje saobraćaja, upravljanje brzinama u funkciji gustine saobraćajnog
toka, ograničenje brzine u funkciji stanja kolovoza i vremenskih uslova, određivanje
jednosmernih puteva i ulica, utvrđivanje puteva i ulica u kojima se zabranjuje saobraćaj ili
saobraćaj određene vrste vozila, ograničenje brzine kretanja za sve ili pojedine kategorije
vozila, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, lokacija autobuskih stajališta, dozvoljena osovinska opterećenja, radi zaštite životne sredine i slično.
Saobraćajno­tehničkim merama u naselju uređuje se režim saobraćaja u redovnim uslovima
i u toku radova na putu, a naročito: usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog,
pešačkog saobraćaja, utvrđivanje puteva i ulica namenjenih javnom prevozu putnika, način
korišćenja saobraćajnih traka za vozila javnog prevoza putnika, ograničenje brzine za sve ili
pojedine kategorije vozila, određivanje jednosmernih ulica, pešačkih zona, zona usporenog
saobraćaja, Zona “30”, zona škole, zona zaštite životne sredine, određivanje bezbednog i
efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, određivanje prostora za
parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika i
slično.

Član 159

Upravljač puta je obavezan da saobraćajni znak koji označava naselje, postavi na putu u
neposrednoj blizini mesta gde postoje izgrađeni redovi, odnosno grupe stambenih ili
poslovnih objekata, na mestu gde je očekivano veće prisustvo pešaka koji ostvaruju potrebe
u tom naselju.
Upravljač puta je obavezan da saobraćajni znak koji označava prestanak naselja postavi na
putu u neposrednoj blizini mesta gde prestaje deo puta na kome su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.
Kolski ulaz u zgradu, dvorište ili garažu, mora biti obeležen propisanom saobraćajnom
signalizacijom kojima se označava zabrana zaustavljanja i parkiranja na kolovozu, odnosno
trotoaru.

2. Pešačka zona

Član 160

Pešačka zona je deo puta, ulice ili deo naselja po kome je dozvoljen isključivo saobraćaj
pešaka.
Pešačka zona mora biti obeležena propisanom saobraćajnom signalizacijom.
U pešačkoj zoni, u određenom vremenskom periodu, nadležni organ opštine ili grada, može
dozvoliti kretanje određenih vozila brzinom kretanja pešaka, tako da ne ugrožavaju pešake.

3. Zona usporenog saobraćaja

Član 161

Zona usporenog saobraćaja vozila je deo puta, ulice ili deo naselja u kome kolovoz koriste
pešaci i vozila.
Vozač je obavezan da se u zoni usporenog saobraćaja kreće tako da ne ometa kretanje
pešaka i biciklista, brzinom kretanja pešaka, a najviše 10 km/h.
Zona usporenog saobraćaja mora biti obeležena propisanom saobraćajnom signalizacijom.

4. Zona “30”

Član 162

Zona “30” je deo puta, ulice ili naselja u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30
km/h.
Zona “30” mora biti obeležena propisanom saobraćajnom signalizacijom.

5. Zona škole

Član 163

Zona škole je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole, i kao takva
obeležena je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.
Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju je ograničena do 30 km/h, a van naselja do 50
km/h, u vremenu od 7,00 do 21,00 sat, osim ako saobraćajnim znakom vreme zabrane nije
drugačije određeno.
U zoni škole nadležni organ za saobraćaj naložiće upravljaču puta primenu posebnih
tehničkih sredstava za zaštitu bezbednosti dece.
Upravljač puta dužan je da primeni posebna tehnička sredstva.
Bliže propise vezane za utvrđivanje zone škole donosi ministar nadležan za poslove
saobraćaja na predlog ministra prosvete.

2. Teorijska obuka

Član 213

Teorijska obuka u upravljanju vozilom se ostvaruje po propisanom programu obuke.
Teorijska obuka upravljanja vozilom mora da ima sadržaje koji će omogućiti da kandidat
nakon završetka osposobljavanja stekne potrebna znanja i veštine za samostalno i
bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.
Program teorijske obuke kandidata za vozače donosi ministar unutrašnjih poslova.

Član 214

Teorijska obuka obuhvata najmanje sledeće gradivo:
6) ostali učesnici u saobraćaju ­ pojam i njihove osobine koje utiču na bezbedno odvijanje
saobraćaja, karakteristike ponašanja u saobraćaju dece, starih lica, osoba sa posebnim
potrebama, pešaka, biciklista, motociklista i drugih lica, pojam, karakteristike i uticaj šinskih vozila na bezbedno odvijanje saobraćaja, mogući uticaj životinja na bezbedno odvijanje saobraćaja na putu,
11) teorijsko objašnjenje radnji sa vozilom u saobraćaju na putu i postupanje vozača u
saobraćaju na putu ­ osnovne radnje vozilom: polazak, vožnja unapred, vožnja unazad,
promena pravca kretanja i zaustavljanje vozila, uključivanje vozila u saobraćaj na putu, izbor brzine kretanja vozila u zavisnosti od saobraćajne situacije i uslova puta i vremena,
skretanje, obilaženje, mimoilaženje, preticanje, promena saobraćajne trake, polukružno
okretanje, zaustavljanje i naglo kočenje, ustupanje prava prvenstva prolaza, postupanje
vozača pri nailasku i prolazak kroz raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan pravilom desne strane, saobraćajnim znakom, svetlosnim saobraćajnim znakom i znacima i naredbama koje daje ovlašćeno lice, postupanje vozača pri nailasku na pešački prelaz, prelaz puta preko železničke i tramvajske pruge i vožnja kroz tunel, postupanje vozača u uslovima padavina, smanjene vidljivosti, u noćnim uslovima i kada se kreće putem na kojem se izvode radovi.

3. Utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u
saobraćaju

Član 280

Radi utvrđivanja prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu, policijski
službenik može vozača da podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava
(alkometar, droga test i dr.).
Policijski službenik može radi utvrđivanja prisustva alkohola, odnosno psihoaktivnih
supstanci u organizmu, da pešaka koji neposredno ugrožava bezbednost saobraćaja
podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.).
Vozač, odnosno pešak je dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i
omogući vršenje ispitivanja pomoću odgovarajućih sredstava iz st. 1. i 2. ovog člana.
Ukoliko se iz očigledno opravdanih razloga ne može izvršiti ispitivanje propisano u st. 1. ili 2. ovog člana, policijski službenik može lice da dovede radi stručnog pregleda u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.
Učesnik u saobraćaju dužan je da se podvrgne takvom pregledu.
Učesnik u saobraćaju iz st. 1. i 2. ovog člana, koji nakon izvršenog ispitivanja pomoću
odgovarajućih sredstava (alkometar, drogatest i dr.) osporava dobijene rezultate, može
zahtevati da se izvrši analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija, u
odgovarajućoj ustanovi, o sopstvenom trošku.
Zahtev se podnosi u pisanoj formi, na licu mesta, u zapisnik u kome su utvrđeni rezultati
ispitivanja.
Bliže propise u vezi naplate troškova ovog člana, donosi Vlada na predlog ministarstva
nadležnog za poslove zdravlja.
Ako je utvrđivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvrđeno da je pod
dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci, troškove utvrđivanja snosi učesnik u
saobraćaju iz st. 1. i 2. ovog člana.
Analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili
psihoaktivnih supstanci u organizmu može vršiti samo zdravstvena ustanova koja dobije
ovlašćenje za to od ministarstva nadležnog za zdravlje.
Zdravstvena ustanova iz stava 8. ovog člana dužna je da analize krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija vrši zakonito po pravilima struke i na savestan način.
Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje uslove koje u pogledu stručnih kadrova,
opreme i drugih uslova moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje vrše analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci u organizmu, koje su zabranjene za upotrebu pre i za vreme vožnje, kao i način uzimanja navedenih uzoraka, shodno pravilima struke.

XXI KAZNENE ODREDBE

Član 330

Kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000
dinara i 14 kaznenih poena kazniće se za prekršaj vozač koji:
14) ne zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza na kome se nalazi najmanje jedan pešak,
kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom ovlašćenog službenog lica prolaz
zabranjen,

Član 331

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30
dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog
zakona:
22) člana 101, kazniće se pešak koji sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
41) člana 146. stav 6, kazniće se pešak, odnosno biciklista, ukoliko sa sobom vodi dete
mlađe od 12 godina,
85) člana 280. st. 3. i 4, kazniće se pešak,

Član 332

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje
postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
29) člana 81. stav 1. tačka 4), ukoliko kolonu pešaka čine pretežno deca mlađa od 12
godina,
44) člana 99. stav 4, ukoliko su pešaci deca mlađa od 12 godina,

Član 333

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koji postupi
suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:
41) člana 81. stav 1. tačka 1), ukoliko pešak sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,
58) člana 101, kazniće se pešak,
82) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji ometa kretanje pešaka i biciklista u zoni
usporenog saobraćaja,

Član 336

Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja u vozilu učinioca prekršaja za koje je predviđeno
obavezno izricanje kaznenih poena, nalazi dete mlađe od 12 godina, osim u autobusu kada
se ne vrši organizovan prevoz dece, kao i u slučaju činjenja prekršaja iz poglavlja “Obaveze
vozača prema pešacima”, učiniocu prekršaja će se predviđeni broj kaznenih poena za taj
prekršaj uvećati za 2.

Član 338

Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja u vozilu učinioca prekršaja za koje je predviđeno
obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, nalazi dete starosti
do 12 godina, osim u autobusu kada se vrši organizovan prevoz dece, kao i u slučaju
činjenja prekršaja iz poglavlja “Obaveze vozača prema pešacima” učiniocu prekršaja će se
predviđena zaštitna mera uvećati za dva meseca.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.